คาถาเรียกจิตคน

คาถาเรียกจิตคน

จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๖ พระขีณาสพ หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นไปแล้ว
หมดไปแล้ว ได้มาบอกคาถาเรียกจิตคน สำหรับเทศน์ สำหรับอบรม สำหรับสนทนา
ทำให้ใจคนน้อมมาหา คาถาว่าอย่างนี้ จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ ท่านว่าสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้ว ที่ท่านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้