ข้อควรระวังประมวลคาถาและพิธีกรรม

คาถาต่างๆ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกแก่ศิษย์นั้นส่วนใหญ่เป็นคาถาที่ท่านได้จากกรรมฐาน และท่านเจ้าของคาถาให้บอกต่อได้ท่านบันทึกไว้ว่า "นักเจริญสมาธิถึงอารมณ์ฌานและทรงฌานได้ มีประเพณีที่ทราบกันว่า จะต้อง เห็นและรับการศึกษาจากท่านที่เป็นอทิสมานกายเสมอ จนมีระเบียบว่า เมื่อก่อนจะทำกรรมฐานต้องเตรียมกระดาษดินสอไว้ เมื่อท่านบอกอะไรต้องรีบจด อย่าให้ค้างคืนถึงสว่างจะลืมคาถาบางตอน ถ้านักทรงฌานไม่พบเรื่องอย่างนี้ จะเป็นเรื่องทรงฌานที่แปลกมาก อาจจะ เป็นฌานเก๊ก็ได้"

พิธีกรรมต่างๆ ที่เนื่องในชีวิตประจำวัน และเป็นประเพณีไทยแต่เดิมมา รวมทั้งพิธีที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีอยู่มาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมาอธิบายให้ศิษย์ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และที่มาของพิธีกรรมเหล่านั้น ทำให้ได้เห็นความฉลาดของคนไทยในอดีต

นอกจากนี้พระเดชพระคุณท่านยังได้สอนวิธีใช้หรือวิธีทำโดยละเอียด และให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนฝูง พิธีกรรมเหล่านี้ยังมีเรื่องปลีกย่อย และการสงเคราะห์เฉพาะเป็นบางครั้งคราวที่หลวงพ่อทำให้อีกมาก เช่น การแก้โรคไหลตาย, การป้องกันไฟไหม้บ้าน, การแก้กรรมต่าง ฯลฯ เป็นต้น

คาถาต่างๆ โบราณจารย์ทั้งหลาย ท่านถ่ายทอดให้ศิษย์โดยมุขปาฐ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลหลักสามประการคือ

๑. คาถาที่ถ่ายทอดให้เป็นคาถาเฉพาะ สำหรับหมู่คณะหรือเฉพาะกลุ่ม เช่นคาถาประจำตระกูล เป็นต้น ซึ่งผู้อื่นนำไปใช้ จะไม่บังเกิดผล (เพราะท่านเจ้าของคาถา ท่านตั้งเจตนาไว้เฉพาะเช่นนั้น)

๒. การใช้คาถาให้บังเกิดผลนั้น จะต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นและคารวะ ความเคารพเป็นพื้นฐาน ดังนั้นแม้คาถานั้นๆ จะเป็นสาธารณประโยชน์ แต่ถ้าผู้นำไปใช้ไม่มีศรัทธาคารวะ คาถานั้นๆ ก็ไม่อำนวยผล

๓. คาถาจำนวนมากที่มาจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง หรือมาจากอรหันต์บุคคลทั้ง หลาย, พรหม และเทพยดา ทั้งหลาย ดังนั้นถ้าบอกกล่าวกันไปเป็นสาธารณะ ก็จะมีผู้ได้ยินได้ฟังที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่บ้าง ถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคนใจพาล ตำหนิติเตียนคาถา หรือที่มาของคาถาเหล่านี้ ว่าทำให้ผู้คนงมงายฯลฯ ก็เท่ากับเป็นการปรามาส พระรัตนตรัยโดยตรง มีโทษหนัก ดังนั้นการพิมพ์เผยแพร่หรือบอกล่าวคาถาเป็นสาธารณะนั้น จึงเป็นดาบสองคม อำนวยประโยชน์ ก็ได้ ให้โทษก็ได้ โบราณจารย์ทั้งหลายจึงไม่เผยแพร่คาถาเป็นสาธารณะ จะบอกให้เฉพาะหมู่ศิษย์เท่านั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ของเรา เมื่อท่านจะบอกคาถาให้ใครท่านจะกำชับเสมอว่า "อย่าพูดมาก อาจจะเป็นโทษแก่ผู้อื่นได้"

คำเตือน....สำหรับท่านผู้อ่าน!!! การนำคาถาและพิธีกรรมต่างๆ มาประมวลไว้ ณ ที่นี้ ก็เพื่อประโยชน์ของบรรดาศิษยานุศิษย์ และสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน(วีระ ถาวโรมหาเถระ) โดยเฉพาะ ถ้าท่านไม่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ และบังเอิญมาอ่านพบเข้า ขอให้ทำใจอุเบกขา หรือให้ข้ามไปเสีย อย่าอ่าน ถ้าท่านอยากอ่านเมื่อได้อ่านแล้วก็ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใส ก็ขอให้วางใจเป็นกลาง อย่าได้ประมาทปรามาสล่วงเกินเข้าจะเป็นโทษ!!!

คัดลอกจากหนังสือสมบัติพ่อให้ หน้า ๑๘๔ - ๑๘๕
***เจตนาที่ทางเวบจัดทำหมวดนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสมบัติพ่อไว้ ให้ถึงคนรุ่นหลังๆ หรือคนรุ่นใหม่ๆ ให้ได้รับรู้ และเพื่อเป็นการชะลอไม่ให้สมบัติเหล่านี้ของพ่อสูญหายไปตามกาลเวลา....(ขอสงวนพิธีกรรมบางอย่างที่ไม่นำมาลง)

(***อยู่ในช่วงทยอยลงข้อมูล***)

บทสวดมนต์

๑. ทำวัตรเช้า
๒. บทสวดมนต์พิเศษทำวัตรเช้า
๓. ทำวัตรเย็น
๔. กรวดน้ำอิมินา
๕. สัมพุทเธ
๖. ถวายพรพระ(อิติปิโสฯ)
๗. พุทธชัยมงคลคาถา
๘. อะภะยะปะริตตัง(บทสวดแก้ฝันร้าย)
๙. บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
๑๐. คำอุทิศส่วนกุศล

๑๑. คำขอขมาพระรัตนตรัย
๑๒. คำถวายสังฆทาน
๑๓. คำสมาทานพระกรรมฐาน
๑๔. คำอาราธนาและสมาทานศีล ๕
๑๕. คำอาราธนาและสมาทานศีล ๘
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

พระคาถา

๑. คาถาเงินล้าน
๒. คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า(คาถาวิระทะโย)
๓. คาถาอภิญญารวม
๔. คาถาพระนิพพานนิมิต
๕. คาถาปราโมทย์
๖. คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
๗. คาถาเมฆจิต
๘. พระพุทธคาถา
๙. คาถารวมจิต
๑๐. คาถาขีณาสวา อนิยตา และนิพพานสุขัง
๑๑. คาถาเรียกจิตคน
๑๒. คาถาสนองกลับคุณไสย์ (เร่งของเก่าอภิญญา)
๑๓. คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง
๑๔. คาถาป้องกันไสยศาสตร์(อีกบทหนึ่ง)
๑๕. คาถาพระอินทร์
๑๖. คาถาพระยายม

๑๗. คาถานวด
๑๘. คาถากันไฟไหม้ - ฟ้าผ่า - นิวเคลียร์นิวตรอน
๑๙. คาถาป้องกันอันตราย
๒๐. คาถาเสกน้ำล้างหน้าเพื่อเห็นอมนุษย์

๒๑. คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป
๒๒. คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป (ทำน้ำมนต์)
๒๓. คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม
๒๔. คาถาโรยทราย (นะจังงัง)
๒๕. คาถาเมตตา

๒๖. คาถาสมเด็จประทาน
๒๗. คาถาเสกของภายในร้าน
๒๘. คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ
๒๙. คาถาพระโมคคัลลานะ ประทาน (ทำน้ำมนต์)
๓๐. คาถาพระพุทธกัสสป
๓๑. คาถาคงกระพันชาตรี
๓๒. คาถาให้สารภาพ
๓๓. คาถาท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔
๓๔. คาถากำบังตัว
๓๕. คาถาหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
๓๖. คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
๓๗. คาถาทำน้ำมนต์เพื่อความสวัสดี
๓๘. พุทธคาถา
๓๙. คาถาสะเดาะกุญแจ
๔๐. คาถาบิณฑบาต
๔๑. คาถาบูชาพระคำข้าวและพระหางหมาก
๔๒. สิตมหานิพพานัง
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖. มโนมยิทธิ(พิเศษ)
๔๗. คาถาธุดงค์ - ๑. กรณียเมตตสูตร(ย่อ)
๔๘. คาถาธุดงค์ - ๒. ขันธปริตร(แผ่ให้สัตว์เลื้อยคลาน)
๔๙. คาถาธุดงค์ - ๓. บารมี ๓๐ ทัศ
๕๐. คาถาธุดงค์ - ๔. ตวาดป่าหิมพานต์

[ Top ]

VISITER