๑๒. หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง๑๒. หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๓๘ เซนติเมตร สูง (รวมฐาน) ๔๙ เซนติเมตร ศิลปะเชียง
แสน นับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรี ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๕ - ๒๓๙๑

หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่เก่าแก่องค์หนึ่งได้มาในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๗๕ - ๒๓๙๑ พระบาทสมเเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) โปรดเกล้า ฯ ให้ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทหาร ๔ กองทัพไปช่วย
เขมรทำสงครามปราบทัพญวน ขณะเมื่อยกทัพผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จึงหยุดกองทัพ
เพื่อสะสมเสบียงอาหารและสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์คือวัดพระยาทำปัจจุบันอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อได้เสบียงอาหารเพียงพอจึงเดิน
ทัพต่อไป

เมื่อช่วยเขมรปราบญวนแล้วจึงยกกองทัพกลับระหว่างทางได้มาถึงทุ่งโล่งแห่งหนึ่ง ไฟกำลังเผาผลาญจนโล่งเตียน ท่ามกลางเพลิง
ที่ลุกไหม้นั้นดงไม้กล่งทุ่งเขียวชะอุ่มไม่ไหม้ไฟ จึงเข้าไปดูจึงได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เจดีย์เก่าแก่พุพัง มีต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมจึงได้ทำพิธีอัญเชิญกลับมากองทัพ ระหว่างทางได้หยุดพัก ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จากนั้นจึงได้สร้างวัดขึ้นไว้เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะในครั้งนั้น คือ "วัดแจ้ง" และได้นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้พร้อมขนานนามพระพุทธรูปว่า "หลวงพ่อเพชร"