๑๘. พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตร๑๘. พระงาม วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พระงาม (พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๒ เมตร หรือ ๑๑ วา ๑๑
ศอก สูงจากหน้าตักถึงยอด ๓๔ เมตร หรือ ๑๘ วา วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขา เหนือวัดสิริ
จันทรนิมิตร ชาวเมืองลพบุรีเรียกกันว่าพระงาม

แม้ว่าจะเป็นพระพุทธรูปใหม่มีอายุเพียง ๖๐ ปี ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวลพบุรีทั่วไป

พระงามหรือหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล เป็นพระพุทธรูปที่พบในประเทศไทยตามลักษณะศิลปะแบบรัตนโก
สินทร์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท) สร้างเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อพุทธศัก
ราช ๒๔๕๕ ณ บริเวณใกล้ถ้ำเขาบ่องาม เพื่อเป็นที่บรรจุพระพุทธรูปเก่าชำรุดในบริเวณนั้น แล้วขนานนามใหม่เมื่อ พุทธศักราช
๒๔๖๙ ว่าพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างในวาระกึ่ง ๕,๐๐๐ แห่งพุทธกาล

ไรพระศกบนพระเศียรทำด้วยไหกระเทียมจำนวนมาก ต่อมาเกิดพายุฝนทำให้ไรพระศกหรือไหกระเทียมนี้หลุดลงมา ต่อมาในปีพุทธ
ศักราช ๒๕๑๙ ได้บูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและทาสีองค์พระพุทธรูปใหม่พร้อมทั้งติดสายล่อฟ้า

วัดจันทรนิมิตร สร้างเสร็จเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จมาทรงร่วมงานฉลอง
มีงานผูกพัทธสีมาในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับพระราชทานนามวัดว่า "วัดสิริจันทรนิมิตร" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์
(จันทร์ สิริจันโท) และในช่วงเทศกาลสงกรายต์ของทุกปีจะเป็นเทศกาลไหว้พระงาม ที่ประชาชนชาวลพบุรีถือปฏิบัติติดต่อกันมา