๑๐. พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี(หลวงพ่อใหญ่)๑๐. พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี(หลวงพ่อใหญ่) วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" เป็นพระยืนประทานพร บุด้วยกระเบื้อง โมเสก สูง ๖๗.๕๕ เมตร ศิลปะพื้นบ้านส่วนผิวหนังเป็นสีเนื้อแลเห็นเด่นชัด เป็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงที่สุด ในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลก เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างโดยพระครูสิริวุฒเมธี เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม พระนักพัฒนา ผู้ชอบก่อสร้างศาสนสถานและปูชนียสถานต่างๆ

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง ๕๙ เมตร ๒๐ เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด ๖๗ เมตร ๕๕ เซนติเมตร นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และปรากฏอยู่ ในคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดด้วย ค่าก่อสร้างพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ๗,๐๒๓,๕๗๙.๗๕ บาท

ด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัดอยู่ติดกับคูรอบเมืองสมัยเก่า ซึ่งเป็นที่สร้างศาลาศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ด เคารพนับถือมาก

พุทธลักษณะของพระยืนองค์นี้ค่อนข้างสูงชะลูดมองดูไม่ได้สัดส่วนสมจริง สันนิษฐานว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่น สร้างขึ้นจาก แรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าจะเน้นความสวยงามขององค์พระ เป็นความวิริยะอุตสาหะของท่านพระครูสิริวุฒเมธีอย่างสูง ที่ริเริ่มพระยืนสูงที่สุดองค์นี้ให้เป็นศรีสง่าแก่เมืองร้อยเอ็ดสืบต่อไป

นอกจากนี้ด้านหลังซึ่งเป็นฐานพิงขององค์พระนั้น มีพระเจดีย์สูง ๙ เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ส่วนวัดบูรพา ภิรามเดิมเป็นวัดเก่าแก่ติดคูเมืองเก่าด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด