พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)

พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครประวัติความเป็นมาพระบรมบรรพต(ภูเขาทอง)

ประวัติความเป็นมา
บรมบรรพตหรือภูเขาทองนั้น สร้างเป็นรูปภูเขามีพระเจดีย์อยู่บนยอด มีบันไดเวียนขึ้นทางทิศเหนือ และทิศใต้การสร้างบรมบรรพตนี้
ได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า อยู่หัว มีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ใหญ่ให้เหมือนวัดภูเขา
ทองที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งยังเป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา เป็น
แม่กองสร้าง โดยพระราชทานนามว่า "พระเจดีย์ภูเขาทอง" แต่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มดินอ่อน ทานน้ำหนักพระเจดีย์ไม่ไหว จึงทรุด
พังลงมา ต้องหยุดการก่อสร้างไว้ ชาวบ้านเรียกกันว่า "ภูเขาทอง"

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยา ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) บุตรของสมเด็จ
พระบรมมหาพิชัยญาติ เป็นแม่กองสร้างพระเจดีย์ที่ค้างอยู่และโปรดฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นนายช่าง โดยก่อเป็นรูปภูเขาบน
ยอดเขาเป็นเจดีย์ทรงลังกา ต่างไปจาก เจดีย์ภูเขาทองที่กรุงศรีอยุธยา โดยเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อเดือน ๖ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๐๘ และโปรดให้ เปลี่ยนนามพระเจดีย์ภูเขาทองใหม่ว่า "บรมบรรพต"การซ่อมพระเจดีย์เก่านี้ได้ทำมาจนตลอดรัชกาล และ สำเร็จลงได้ด้วยดีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อม
ทั้งโปรดให้ตัดถนนสายต่าง ๆ ถมคลองหน้าวัดและทำสะพานข้ามคลอง เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปยังลานบรมบรรพต บรมบรรพต
นี้ใช้เวลาสร้างถึง ๓ รัชกาล จึงได้สำเร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์ใหญ่บนบรมบรรพต ในวัน ศุกร์ เดือนยี่ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ และในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ทรงอัญเชิญพระ บรมสารีริกธาตุที่พบจากกรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ภูเขาทอง นอกจาก
นี้ยังโปรด เกล้าฯ ให้บรรจุ "พระทันตธาตุ" หรือ "พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์" ไว้บนบรมบรรพตด้วย บรมบรรพตหรือภูเขาทอง
ได้รับการปฏิสังขรณ์ในปี ๒๔๙๒ แล้วเสร็จในปี ๒๔๙๘ มีความ สูงจากฐานถึงยอดพระเจดีย์ ๖๓.๖ เมตรตกแต่งด้วยการบุโมเสค
กระเบื้องสีจากอิตาลี ที่องค์พระเจดีย์เป็น ทองสุกอร่าม และได้รับการปรับพื้นดาดฟ้าสร้างพระเจดีย์ทิศ ๔ มุม ต่อมาในปี ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์บนลูกแก้ว งานนมัสการพระบรม
บรรพตหรืองานวัดภูเขาทอง
ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ และได้จัด ให้มีงานเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

กำหนดการจัดงาน
จัดงานในวันขึ้น ๑๑ ค่ำ ถึงวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ รวม ๘ วัน ๓ คืน

กิจกรรม/พิธี
งานที่จัดขึ้นเป็นงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ใหญ่ และปิด ทองพระอัฏฐารส พระพุทธรูปสำคัญของวัด เป็นงานทำบุญประจำปี ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เฉลิมฉลองในเวลากลางคืนตั้งแต่วันเริ่มงานวันขึ้น ๑๑ ค่ำ จนถึง วันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ระหว่างที่มีงานนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทอง คณะกรรมการจัดงานจะจัดแต่งองค์ พระเจดีย์ให้ดูสวยงาม โดยนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระเจดีย์ และตอนกลางคืนมีการประดับไฟ ในช่วงกลางวัน นั้นจะมีร้านค้าขายของนานาชนิด เช่น ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเด็กเล่น และอาหารแห้ง ชนิดต่างๆ เป็นต้น ในตอนบ่ายมีสวนสนุกต่างๆ เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ปาเป้า ยิงปืน ทอยบ่วง จับสลาก ส่วนมหรสพในตอนกลางคืนมีภาพยนตร์กลางแปลง ลิเก ลำตัด ละครลิง หุ่นกระบอก วงดนตรีลูกทุ่ง รำวง เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ๒๕๓๑, ส. พลายน้อย (นามแฝง) : ๒๕๒๐, กองพระพุทธ ศาสนา : ๒๕๒๕)

กลับหน้าแรก