พระพุทธบาทตากผ้า

พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูนประวัติย่อพระพุทธบาทตากผ้า

หลังจากพระองค์ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาท ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธบริษัททั้งหลาย หลังจากนั้น ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ และรับสั่งให้พระอานนท์นำจีวรของพระองค์ไปซัก และตากจีวรไว้บนผาลาดใกล้ๆบริเวณที่ประทับซึ่งปรา
กฏเป็นรูปรอยตารางคล้ายๆ รอยตากจีวรบนแผ่นศิลา

ลักษณะของรอยตากผ้าจีวร เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายกับผืนนาของชาวมคธ อินเดีย เพราะเนื่องจากได้การนำลักษณะผืนนา
ดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างการตัดเย็บจีวร และพระภิกษุได้ใช้นุ่งห่มอยู่มาจนทุกวันนี้

นอกจากนี้แล้วยังมีรอยพระพุทธบาทและรอยพระอรหันต์องค์ต่างๆ ปรากฏอยู่มากมายในบริเวณวัด ทั้งรอยวางบาตร รอยประทับนั่ง รอยเท้าวัวพระโพธิสัตว์ฯลฯ

รอยตากจีวรของพระพุทธเจ้า
รอยพระพุทธบาท
วิหารครอบครอยพระพุทธบาท
รอยประทับนั่ง
รอยวางบาตร
รอยพระพุทธบาตร
รอยพระพุทธบาตรที่อยู่นอกวิหาร
รอยเท้าพระอรหันต์อายุ ๗ ขวบ
รอยเท้าพระอรหันต์อายุ ๗ ขวบ


เที่ยวชม วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน
http://www.danpranipparn.com/web/board/show.php?Category=tourbun&No=75

 

แผนที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า

กลับหน้าแรก