พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ดข้อมูลพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (วัดผาน้ำน้อย) และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๒๑๐

"พระมหาเจดีย์ชัยมงคล"
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตร พิสดารตามแบบ
ชาวอีสาน สวยงามที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทมีกำแพงกว้าง สามารถ
เดินได้โดยรอบเพื่อปิดล้อมพื้นที่ป่า ๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดมุกดาหารกำแพงนี้จะทำให้เกิดสวนสัตว์ เปิดที่มี เก้ง กวาง กระทิง นกยูง เสือ ช้าง ไก่ป่า ฯลฯ พระมหาเจดีย์นี้ออกแบบ
โดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วย สีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๘ ทิศสร้าง ในเนื้อที่
๑๐๑ ไร่ กว้าง ๑๐๑ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร ความสูง ๑๐๑ เมตร รวมยอดทองคำเป็น ๑๐๙ เมตร ใช้ทอง คำหนัก ๔,๗๕๐ บาท หรือประมาณ ๖๐ กิโลกรัม ภายในองค์พระมหา เจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์ ชั้นที่ ๑ เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนัง
จารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ ชั้นที่ ๒ เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวด
ลายไทยวิจิตรพิสดาร ชั้นที่ ๓ เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือน
พระสุปฏิปัน โน ๑๐๑ องค์ ชั้นที่ ๔ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำ
เพ็ญธรรมมา ชั้นที่ ๕ บันไดเวียน ๑๑๙ ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง ๘ เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ มิ่งมหามงคล ใช้งบประมาณ ก่อสร้างกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งอยู่ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ถนนสายร้อยเอ็ด -มุกดาหาร ระยะ ทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ด ถึงพระมหาเจดีย์ ๘๐ ก.ม.

ชั้นที่ ๑เป็นห้องโถงสำหรับประชุมเอนกประสงฆ์
ชั้นที่ ๒เป็นที่ประชุมสงฆ์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก ทศชาติชาดก และปริศนาธรรม
ชั้นที่ ๓เป็นพระอุโบสถสำหรับทำสังฆกรรมต่าง ๆ รอบฝาผนังประดิษฐานรูปเหมือนและประวัติย่อของปรมาจารย์(พระเถระ) จำนวน
๑๐๑ องค์
ชั้นที่ ๔ เป็นพิพิธภัณฑ์
ชั้นที่ ๕ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นที่ ๖ และ ๗ เป็นองค์เจดีย์รูประฆังและยอดฉัตร

พระมหาเจดีย์ชัยมงคลนี้ ก่อสร้างมานานกว่า ๑๘ ปี จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด ๖ ชั้น บนชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และพระสาวก


เที่ยวชม พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
http://www.danpranipparn.com/web/board/show.php?Category=tourbun&No=207

กลับหน้าแรก