รอยพระบาทประเทศพม่า

รวบรวมได้ ๘ แห่งดังนี้

๑. วัดจ่องโดยา ม่านเซ็ทต่อว์ พม่า (มี ๒ รอย)
๒. พระพุทธบาทซ้ายบ้านห้วยมะนาว เมียวดี พม่า
๓. ซิทโตยา เทือกเขาชิดอยะ เมืองตะนาวศรี พม่า
๔. พระพุทธบาทนะบูแล เมืองนะบูแล พม่า
๕. พระพุทธบาทมิงกิง เมืองมิงกิง พม่า
๖. พระพุทธบาทจอมยอง (มหิยังคบรรพ) เมืองยอง พม่า
๗. พระพุทธบาทดอยจอมทอง เมืองพะยาก พม่า
๘. พระพุทธบาทบนภูเขามัณฑเลย์ เมืองมัณฑเลย์ พม่า

กลับหน้าแรก