พระพุทธบาทเขาสุมณกูฎ (สิริปาทะ)

พระพุทธบาทเขาสุมณกูฎ (สิริปาทะ) เทือกเขาอดัมส์พีก หมู่บ้านเดลเฮ้าส์ เมืองฮัตตัน ประเทศศรีลังกาประวัติย่อพระพุทธบาทเขาสุมณกูฎ (สิริปาทะ)

รอยพระพุทธบาท เขาสุมนกูฏ ประเทศศรีลังกา - ศรีปาทะ (Sri Pada)

ตามตำนานพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทที่ภูเขาสุมนกูฏแห่งนี้ ภูเขานี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Adam's Peak
มีอีกชื่อว่า Sumana-kuta

ตำนานสมัยสุโขทัย
หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องนี้หาได้ยากเต็มที. ที่พอจะชี้ทิศทางของเมืองราดได้บ้างเป็นเค้ามูล ก็คือจารึกเขาสุมนกูฏ
(เขาพระบาทใหญ่) เมืองสุโขทัย.๑๐ จารึกหลักนี้เป็นจารึกของพญาฤาไทย,๑๑ จารึกในราว พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๑๕. ตอนต้นเล่าถึง
พญาเลอไทย (โอรสพ่อขุนรามคำแหง) จำลองรอยพระพุทธบาทจากยอดเขา "สูมนกูฏ" (สุมนกูฏ-Adam"s peak) เมืองลังกามา
ประดิษฐานไว้เหนือยอดเขาเมืองสุโขทัย, ให้ชื่อภูเขานั้นใหม่ตามอย่างลังกาว่า "สูมนกูฏ"


คติที่ถือกันในลังกาทวีปนั้น เกิดขึ้นภายหลัง โดยอ้างว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ให้เป็นที่สักการะบูชา มีอยู่
ห้าแห่งด้วยกัน คือที่เขาสุวรรณมาลิก เขาสุวรรณบรรพต เขาสุมนกูฏ ที่เมืองโยนกบุรี และที่หาดในลำน้ำนัมทานที มีคาถา คำนมัส
การ แต่งไว้สำหรับสวดท้ายบทสวดมนต์อย่างเก่า ดังนี้


สุวณฺณ มาลิเก สุวณฺณ ปัพพเต สุมนกูเฏ โยนกปุเร
นมฺมทาย นทิยา ปัญฺจปทวรํ อหํ วนฺทามิ ทูรโต

เดิมเรารู้จักแต่รอยพระพุทธบาทที่เขาสุมนกูฏ ซึ่งอยู่ที่ลังกาทวีปแห่งเดียว ตามตำนานในเรื่องมหาวงศ์ มีว่า ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้า
ได้เสด็จโดยทางอากาศไปยังลังกาทวีป ได้ทรงสั่งสอนชาวลังกาทวีป จนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จ
กลับไปยังมัชฌิมประเทศ ได้ทรงกระทำอิทธิปาฏิหารย์ ประทับรอยพระพุทธบาท ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณหนึ่งวา ประดิษ
ฐานไว้บนยอดเขาสุมนกูฏ สำหรับให้ชาวลังกาได้สักการะบูชาต่างพระองค์

 

กลับหน้าแรก