พระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทวัดพระธาตุปางม่วง

พระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทวัดพระธาตุปางม่วง(พระเกศาธาตุ๒ เส้น)
บ.ปางม่วง ม.๙ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ประวัติวัดพระธาตุและรอยพระพุทธบาท(ยังไม่มี)

พระบรมธาตุปางม่วง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย เพราะผู้สร้างพระบรมธาตุนั้นเป็นคนอินเดีย คือ
นายคาบินเยน โภราด่า ซึ่งเป็นนายช่างคุมคนงานในสมัยนั้น ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ
สถานทางศาสนาอันดับที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 67 ตอนที่ 15 วันที่ 14 มีนาคม 2543


ลักษณะเด่นของพระธาตุปางม่วง คือ จะมีสัญลักษณ์รูปดาบไขว้กันปรากฏอยู่ด้านข้าง 4 ด้านของพระบรมธาตุ
และมีกระโจมรูป 3 เหลี่ยม ตรงปลายของกระโจมจะมีสัญลักษณ์คล้ายหอก 3 ง่าม อยู่ตรงส่วนนอก

ภายในกระโจม มีพระพุทธรูปองค์เล็กวางไว้ตามชั้นประมาณ ข้างละ 2-3 องค์

ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาท
ขึ้นบันไดไปบนวัด
พระนอนข้างพระธาตุ
พระพุทธรูปภายในวิหาร
รอยพระพุทธบาทวังมะนาวภายในวัดพระธาตุปางม่วง
ขึ้นไปยังมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
ด้านหน้ามณฑปพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาทถูกตกแต่งเรียบร้อยครอบไว้แล้ว

 

จบ
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑