พระบรมธาตุภาคเหนือ


หน้า

ตาก(๖แห่ง)
๑.วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
๒.พระเจดีย์ยุทธหัตถี ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
๓.วัดพระมหาธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
๔.พระธาตุดอยดินจี่ (พระธาตุดินกิ่ว) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
๕.พระธาตุวัดชุมพลคีรี ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
๖. พระบรมธาตุลอย วัดชลประทานรังสรรค์ ต.บ้านนา อ.สามงา จ.ตาก

อุทัยธานี(๑ แห่ง)
๑.พระเจดีย์พุดตาล วัดจันทราราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี (บรรจุพระบรมธาตุและของมีค่า)

เชียงราย(๗๕ แห่ง)
๑. วัดพระธาตุดอยทอง ถ.จอมทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๕ องค์)
๒. วัดพระธาตุดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (พระบรมธาตุนิ้วก้อยเบื้องซ้าย)
๓. วัดพระธาตุจอมสัก บ.เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
๔. วัดแสงพระธาตุ บ.หัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
๕. พระธาตุวัดแม่ข้าวต้มท่าศุด บ.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
๖. พระบรมธาตุศรีจอมจันทร์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
๗. พระธาตุเวฬุวัน อ.เมือง จ.เชียงราย
๘. พระธาตุดอยสะเก็น อ.เมือง จ.เชียงราย
๙. วัดพระธาตุจอมกิตติ บ.จอมกิตติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
(พระเกศาธาตุ ๓ องค์, พระบรมธาตุแขนเบื้องขวา, พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๑๑ องค์)
๑๐. วัดพระธาตุแสนคำฟู (พระเกศาธาตุ) บ.สันต้นเปา ต.เชียงแสน .เชียงแสน จ.เชียงราย
๑๑. วัดพระธาตุภูเข้า ต.สบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบ้วนพระโอษฐ์)
๑๒. พระธาตุสามมุงเมือง (พระธาตุสบรวก) (พระเกศาธาตุ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
(แสดงที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร)
๑๓.วัดมหาธาตุดอยจัน บ.ดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย(พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทม)
๑๔. พระธาตุเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๑๕. พระธาตุพระอารามมหาโพธิ์ (วัดร้างริมแม่น้ำโขง)
๑๖. วัดพระธาตุผาเงา บ.สบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๑๗. พระธาตุวัดธาตุเขียว บ.เชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๑๘. พระธาตุวัดป่าสัก (พระธาตุโคปผกะ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (พระบรมธาตุส่วนตาตุ่มเบื้องขวา)
๑๙. พระธาตุหัวกว๊าน (เวียนแกว้น) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒๐. พระธาตุวัดสันทรายกองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒๑. พระธาตุนางคอย บ.เวียงแก้ว ๖.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
๒๒. วัดพระธาตุจอมแว่ (พระเกศาธาตุ) บ.สันผักละ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
๒๓. พระธาตุปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
๒๔. วัดพระธาตุจอมรุ่ง (พระเกศาธาตุ) บ.ท่าไร่ก๋อง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
๒๕. วัดพระธาตุจอมรุ่ง บ.ใหม่พัฒนา ต.เวียง อ.พาน จ.เชียงราย
๒๖. พระธาตุจอมแจ้ง ต.เวียง อ.พาน จ.เชียงราย
๒๗. พระธาตุดอยงู ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
๒๘. พระธาตุเนินธาตุ ดอยงาม ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
๒๙. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุตาตุ่มขวา) บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๐. พระธาตุวัดพระพุทธทศพลญาณ (ป่าหมากหน่อ) ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ)
๓๑. วัดพระธาตุสันขวาง (พระเกศาธาตุ) บ.แม่ข้าวต้มท่าสุดต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๒. พระธาตุวัดสันขี้เหล็ก บ.สันขี้เหล็ก ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๓. พระธาตุอินทร์ยอง บ.แม่คำ ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๔. วัดพระธาตุจอมจันทร์ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๕. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ.จอมสวรรค์ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๖. พระธาตุวัดศรีโคมคำ (พระธาตุกลางในเมือง) บ.สันธาตุ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
๓๗. วัดพระธาตุดอยเวา (พระเกศาธาตุ) บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๓๘. พระธาตุวัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๓๙. พระธาตุวัดเจติยารามสันธาตุ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๔๐. ถ้ำปุ่ม (ถ้ำเปลวปล้องฟ้า) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ)
๔๑. ถ้ำปลา ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ)
๔๒. พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (พระบรมธาตุไหปลาร้าเบื้องซ้าย)
๔๓. พระธาตุดอยช้างมูบ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
๔๔. พระธาตุวัดพระแก้ว (พระเกศาธาตุ) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๔๕. พระธาตุคีรีเมฆ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๔๖. วัดพระธาตุปูเต้า (พระเกศาธาตุ) บ.ธาตุ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
๔๗. วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ.เหล่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
๔๘. วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุดั้งจมูก) ต.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
๔๙. วัดพระธาตุปูคำ ต.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส้นพระบาทเบื้องขวา)
๕๐. พระธาตุผาอาบ ต.เทิง อ.เทิง จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ, ผ้าอาบทองคำ, ก้อนหินแก้วที่ทรงประทับยืน)
๕๑. วัดพระธาตุขุนทอง บ.ห้วยไคร้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๒. วัดพระธาตุจอมหงส์ บ.ห้วยผึ้ง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๓. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ (วัดพระธาตุมหาสมโภช) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๔. พระธาตุจอมสิ้น ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๕. พระธาตุจอมใจ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๖. วัดพระธาตุปลายนา ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๗. วัดพระธาตุจอมทอง บ.ปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
๕๘. วัดพระธาตุขุนตาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
๕๙. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ.ห้วยหลวง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
๖๐. วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
๖๑. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๖๒. พระธาตุดงสีมา บ.สันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๖๓. พระธาตุดอยจ้อง บ.ห้วยเฮิ้ย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๖๔. พระธาตุดอยแก้ว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๖๕. พระธาตุสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกุ้ม (คุ้ม)ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
๖๖. วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
๖๗. พระธาตุหมอกมุงเมือง บ.โป่งมอญ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
๖๘. วัดพระธาตุปูล้าน ต.ไม้ผา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
๖๙. วัดพระธาตุปูตุ๋ง บ.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
๗๐.วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
๗๑.พระธาตุเวียงฮ้อ บ.ฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
๗๒.วัดพระธาตุทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
๗๓.พระธาตุม่อนผ้าขาว บ.ใหม่ใต้ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
๗๔.พระธาตุจอมคีรี ต.เวียง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
๗๕.วัดมหาธาตุดอยจัน บ.ดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรทม)
๗๖.พระธาตุวัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เชียงใหม่(๙๒ แห่ง)
๑. พระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม * กะโหลกศรีษะ)
๒. พระธาตุวัดร่ำเปิง (พระเขี้ยวแก้ว) บ.ร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๓. พระธาตุวัดป่าแดง (อโศการาม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๔. พระธาตุวัดสวนดอก (บุปผาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม)
๕. พระธาตุวัดอูปา (บุพพาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๖. พระธาตุวัดพระสิงห์ (อโศการาม) ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๗. พระธาตวัดศรีเกิด (พีชชอาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๘. วัดป่าหก - วัดกู่เต้า (เวฬุนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๙. วัดเชียงมั่น (สังฆาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๑๐. วัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๑. วัดนันทาราม (นันตาราม) ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๑๒. วัดเจดีย์หลวง (โชติอาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนคางเบื้องซ้าย)
๑๓. วัดพระธาตุดอยคำ (พระเกศาธาตุ) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๔. วัดเจดีย์เจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๕. พระธาตุวัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๖. วัดพระธาตุผาตั้ง ต.ออนเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
๑๗. พระธาตุวัดพระนอนแม่ปูคา (พระเกศาธาตุ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๑๘. วัดพระธาตุดอยถ้ำ (พระเกศาธาตุ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๑๙. พระธาตุวัดเวียงด้ง บ.เวียงด้ง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๒๐. พระธาตุวัดละโว้ ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
๒๑. พระธาตุวัดช่างเคิ่ง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น) บ.เกาะ (ช่างเคิ่งลุ่ม) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๒. พระธาตุวัดพุทธเอิ้น ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๓. วัดพระธาตุดอยกู่ใต้ (พระเกศาธาตุ) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๔. พระธาตุวัดเจียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๕. วัดพระธาตุดอยรวก (ดอยฮวก) ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๒๖. วัดพระธาตุดอยสะกาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๒๗. พระธาตุวัดสองยอด ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๘. วัดพระธาตุดอยกู่ (พระเกศาธาตุ) ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
๒๙. พระธาตุวัดทุ่งตูม ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุซี่โครงซ้าย)
๓๐ . พระธาตุวัดเจดีย์เหลี่ยม ต.ท่าซุงตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุเบื้องขวา)
๓๑. พระธาตุวัดช้างค้ำ (วัดกานโถม) บ.เวียงกุ๋มก๋าม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๓๒. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุในพระเศียรพระนอน)
๓๓. พระธาตุวัดพันหลัง ต.ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๔. พระธาตุวัดดอยปล่อยนก บ.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๕. วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๖. วัดพระธาตุดอยสะเก็ต ต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)
๓๗. พระธาตุป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๓๘. วัดพระธาตุม่อนเปี้ย = ท้ายทอยเปียก (พระเกศาธาตุ) บ.หาดส้มป่อย ต.แม่สาย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
๓๙. พระธาตุใจ๋ดีน้อย ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๔๐. พระธาตุวัดหลวงฮอด บ.หลวงฮอด ม.๒ ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๔๑. พระธาตุดอยเหลี้ยม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๔๒. วัดพระธาตุกองลอย ต.ห่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๔๓. พระธาตุม่อนจอมธรรม บ.สันป่าดำ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
๔๔. วัดมหาธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผากเบื้องซ้าย)
๔๕.วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุในองค์พระนอน)
๔๖. พระธาตุจอมแตง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๔๗. วัดพระธาตุเปิงฟ้าป่าอ้อย ม.๔ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๔๗. พระธาตุวัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) บ.ตีนธาตุ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๔๘. วัดพระธาตุศรีวิชัย บ.หัวป่าห้า ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๔๙. วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(พระบรมธาตุไหปลาร้ากระดูกเบื้องขวา, พระบรมธาตุส่วนอก, พระบรมธาตุน้ำล้างพระพักตร์)
๕๐.วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๑. วัดพระธาตุช่อแลพระงาม ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระบรมธาตุน้ำสระเกศ, น้ำสรงพระพุทธบาท)
๕๒. พระธาตุวัดสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๓. พระธาตุวัดโพธาราม (ป่าจี้) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๔. พระธาตุจอมสวรรค์ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๕. พระธาตุนาปง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๖. พระธาตุวัดดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๗. พระธาตุวัดสบเปิง บ.สบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๕๘. พระธาตุดอยกาหลง บ.สบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๕๙. พระธาตุจอมหิน (พระเกศาธาตุ) บ.ทุ่งห้า ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๐. พระธาตุจอมหด (ม่อนหินไหล) (พระเกศาธาตุ) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๑. พระธาตุดอยนะโม (น้ำมัว) บ.โหล่งขอด ต.สบปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๒. วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง บ.ป่าห้า ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๓. พระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง (พระเจ้าหลวง) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๔. พระธาตุยองผา (ผายอง) สำนักสงฆ์เจดีย์แม่เบิ้ย บ.ป่าฮิน ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๕. พระธาตุขุนโก๋น บ.ตีนธาตุ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๖. พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๗. พระธาตุดอยนางแล (พระธาตุดอยกิ่วแล, พระธาตุดอยนกแล) ศูนย์ปฏิบัติธรรมนางแล ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๘. พระธาตุสบแวน บ.สบแวน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๖๙. วัดพระธาตุใจกลางเมือง(พระธาตุสะดือเมือง) ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๗๐. วัดพระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา)
๗๑. วัดดอยโมคคัลลาน์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๗๒. พระธาตุดอยน้อย ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย)
๗๓. พระธาตุวัดดอยสะเกิ๊ด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๗๔. วัดพระธาตุดอยพระเจ้า (ดอยกะโหลก) ม.๑๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๗๕. พระธาตุวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ต.หางดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๗๖. พระธาตุวัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๗๗. วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๗๘. วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๗๙. วัดพระธาตุปูแช่ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๘๐. วัดพระธาตุแสนไห (พระบรมธาตุส่วนพระทนต์ *ฟัน) บ.มหาธาตุ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
๘๑. วัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ์ (ดอยธาตุ) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
(พระธาตุองค์สุดท้ายที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างไว้ก่อนมรณภาพ)
๘๒. วัดพระธาตุจอมคีรี ต.ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
๘๓. พระธาตุในถ้ำตับเต่า (พระเกศาธาตุ) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๔. วัดพระธาตุม่อนปิ่น ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๕. พระธาตุเจดีย์งาม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๖. พระธาตุเวียงค้อ (วัดคลองศิลา) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๗. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ.ห้วยลึก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๘๘. วัดพระธาตุดอยกิจจิ บ.พระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๘๙. พระธาตุวัดข้าวแท่นน้อย บ.หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๙๐. พระธาตุข้าวแท่นหลวง .หัวฝาย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
๙๑. พระธาตุวัดอรัญจอมเมฆ (ปางมะโค) บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๙๒. พระธาตุวัดดอนศรีสะอาด บ.ดอนมูล ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
๙๓. พระธาตุปูก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน้า

กลับหน้าแรก