พระธาตุแก่งสร้อย

๓.วัดพระมหาธาตุแก่งสร้อย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตากประวัติพระธาตุแก่งสร้อย

 

ก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะมาเสด็จถึงที่นี้ พระองค์ได้เสด็จมาจากพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน และพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
แล้วจึงเดินทางล่องลงมาถึงที่นี่สมัยนั้นอยู่ในเขตแดนเมืองหงสาวดี ข้างแม่น้ำระมิงค์(แม่น้ำปิง) ฟากตะวันตก มีพวกพ่อค้าติด
ต่อค้าขายกันเสมอ

เมื่อพระพุทธองค์สมเด็จมาถึงแล้ว ทรงประทับอยู่เหนือดอยลูกหนึ่ง เป็นดอยเล็กๆ ไม่ใช่ดอยใหญ่ ด้านใต้เป็นห้วย ด้านเหนือก็
เป็นห้วยล้อมอยู่ ด้านทิศตะวันตกเป็นบ้านลัวะ พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง

เวลานั้นยังมีลัวะผู้หนึ่ง ไปเที่ยวป่ากลับพบพระพุทธเจ้า เขารู้สึกยินดียิ่งนัก จึงขึ้นไปเก็บผลไม้ใหญ่มาผลหนึ่ง แล้วนำมาถวาย พระพุทธเจ้าพร้อมกับน้ำผึ้งพระองค์ทรงรับและได้เสวยแล้วตรัสว่าสถานที่นี้ควรตั้งพระพุทธศาสนาเพราะที่นี้ต่อไป ภายหน้าจะ
ได้ชื่อ ว่าเมืองท่าสร้อย(เมืองนี้ตามประวัติบอกว่า อยู่เหนือเขื่อนภูมิพล แต่เสื่อมมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว)

ต่อจากนั้นพระองค์จึงประทานเส้นพระเกศา ๑ เส้นให้บรรจุไว้ พรอมทั้งตรัสสั่งว่า เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว ท่านทั้งหลายจง
นำเอาพระธาตุข้อศอกข้างขวาของตถาคตมาบรรจุไว้ที่นี้เถิด(พระธาตุข้อศอกซ้ายอยู่ที่ช่อแฮ) เป็นอันว่าสถานที่นี้มีความสำคัญ คงจะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองท่าสร้อยในอดีต ปัจจุบันจึงเรียกว่าพระธาตุแก่งสร้อยหรืออีกนามหนึ่งว่า พระธาตุ เกศสร้อยดังนี้

เที่ยวชม วัดพระธาตุแก่งสร้อย ตำบลบ้านนา อำเภอสามงา จังหวัดตาก
http://www.danpranipparn.com/web/board/show.php?Category=tourbun&No=129

กลับหน้าแรก