วัดพระธาตุจอมสัก

วัดพระธาตุจอมสัก บ.เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายประวัติวัดพระธาตุจอมสัก

เข้าทางซอย ๖ จะมีป้ายเขียนว่า "จอมสัก"
หน้าวัดพระธาตุจอมสักจะมีบันไดทางขึ้น รถขึ้นข้างหลัง
ป้ายหน้าหวัดพระธาตุจอมสัก
บริเวณภายในวัด
วิหารข้างองค์พระธาตุ
ภายในวิหารข้างองค์พระธาตุ
บริเวณด้านหน้าวัด

วัดพระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก ตั้งอยู่บน
เนื้อที่ ๙๒ ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก

จากการสำรวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ำล้อม
รอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่า สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่ง
ราชวงค์โยนก องค์ที่ ๒๔ ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุ
จากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน ๑๖ องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น ๓ ส่วน

- ส่วนหนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง
- ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ
- และส่วนที่สามนำมาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง

ในวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมานานถึง ๓ ปี ฐานกว้าง ๓ วา สูง ๖ วา ๓ ศอก จากการล่มสลายของ
เมืองทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๐ พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการ
บูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ และพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางเหนือขององค์
เจดีย์ และรอบๆองค์เจดีย์ มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร้างบันไดขึ้นไป
ยังองค์เจดีย์อีกด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้

การเดินทาง จากอำเภอแม่จันใช้ถนนเชียงราย-แม่สาย (ทางหลวงหมายเลข 1 ) ลงใต้สู่อำเภอเมือง ผ่านตลาดบ้านดู่ ปากทาง
เข้าท่าอากาศยานเชียงราย ห้างสรรพสินค้าแมคโคร พบยูเทริ์นแรกเลี้ยวขวา เข้าปากทางเข้าพระธาตุจอมสักพอดีเข้าไปอีกประ
มาณ ๔๐๐ เมตร รวมระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร

ติดต่อวัดพระธาตุจอมสัก โทร.๐๕๓-๗๐๓๑๙๖ มีพระอธิการอภิเดช เป็นเจ้าอาวาส


บันทึกภาพเมื่อ ๑๐ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

จบ