วัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา บ.สบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรายประวัติวัดพระธาตุผาเงา

ซุ้มประตูเข้าวัด
ขับรถขึ้นไปบนเข้าเพื่อไปยังพระธาตุองค์บนก่อน
พระธาตุองค์บน(พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์)
ทางขึ้นด้านหน้าพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์
พระประธานภายในพระบรมธาตุ
พระพุทธรูปมีประจำแต่ละทิศ

พระธาตุจอมจัน
พระบรมธาตุเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดมาช้านาน อยู่หน้าพระอุโบสถไม้สัก

ปิดทองพรมน้ำหอมพระบรมธาตุ
พระอุโบสถของวัดที่สวยงาม
ซุ้มเสมาพระอุโบสถ
หน้าประตูพระอุโบสถ
ภายในพระอุโบสถทำไว้อย่างสวยงาม
พระประธานปิดทองงามสง่า
บริเวณด้านหน้าถ้ำผาเงา
ถ้ำผาเงาอยู่ติดกับวิหารหลวงพ่อผาเงา
วิหารหลวงพ่อผาเงา
หลวงพ่อผาเงาพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์เก่าแก่ของวัด
องค์จริงด้านล่างที่ถูกค้นพบฝังอยู่ใต้องค์พระประธานอีกที


หลวงพ่อผาเงาถูกค้นพบเนื่องจากการต้องการซ่อมแซม
พระประธานองค์ใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการขุดดินบริเวณฐานพระ
เพื่อบูรณะ แต่กลับเจอหลวงพ่อผาเงาฝังอยู่ข้างใต้ฐานแทน
ภายในวิหารหลวงพ่อผาเงา

น้ำมนต์ศักดิสิทธิ์หลวงพ่อผาเงา

ประวัติวัดพระธาตุผาเงา
วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๐ บ้านสบคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจาก
อำเภอเชียงแสน ๓ กิโลเมตร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหา
นิกาย

ประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุผาเงา คือเดิมมีชื่อว่า "วัดสบคำ"เมื่อแม่น้ำโขงไหลเซาะตลิ่งมาเรื่อย ๆ ภิกษุสามเณรและ
ศรัทธาชาวบ้านจึงย้ายวัดเดิมไปตั้งในที่ใหม่บนเชิงเขาบริเวณดอยคำซึ่งมีบริเวณกว้างขวางกว่าเดิม ที่แห่งใหม่นี้แต่เดิมเรียกว่า
"ถ้ำผาเงา" เนื่องจากเคยเป็นถ้ำที่ถูกปิดปากถ้ำไปนานแล้ว การแผ้วถางป่าเพื่อจัดสร้างเป็นบริเวณวัดใหม่นี้ได้ค้นพบซากโบราณ
วัตถุและโบราณสถานเกลื่อนกระจายไปทั่ว ได้แก่ ชิ้นส่วนขององค์พระพุทธรูปใหญ่ที่ชำรุดเหลือเพียงครึ่งองค์ (ภายหลังได้รับการ
บูรณะให้ดีดังเดิม) พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณลงรักอย่างดี ถูกฝังอยู่ใต้ฐานพระประธานองค์ใหญ่ภายในวิหาร ภายหลังได้ชื่อว่า
"หลวงพ่อผาเงา" พระเจดีย์ผาเงา พระวิหาร พระเจดีย์จอมจัน พระเจดีย์เจ็ดยอด (พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ปัจจุบัน) ซาก
อุโบสถและสถูปหลายองค์ที่บรรจุอยู่ในอัฐิ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบูรณะวัดพระธาตุผาเงาคือ พระอาจารย์ คำแสน คัมภีโร
โดยท่านได้เริ่มจากการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นคร่อมพระธาตุเจดีย์เก่า ซึ้งตั้งอยู่บนก้อนหินทรายขนาดใหญ่ในวัดพระธาตุผาเงา
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และดำเนินการบูรณะวัดเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่สำคัญคือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ีได้เสด็จแทนพระองค์ ทรงเจิมศิลาฤกษ์
สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ และเททองสร้างพระประธานพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง

ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ครอบพระเจดีย์องเดิม การก่อสร้างครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองกรุงรัตน
โกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในคราวเดียวกัน เมื่อทางวัดได้รับการพัฒนามาโดยลำดับแล้ว
จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมศาสนา ยกฐานะสร้างเป็นวัด มีพระสงค์ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยมหาเถระสมาคม เมื่อวัน
ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒


บันทึกภาพเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๐

จบ