พระบรมธาตุประเทศลาว

รวบรวมได้ ๑๐ แห่งดังนี้

๑. พระธาตุหลวง เมืองเวียงจันทร์ ลาว
๒. พระธาตุอิงรัง แขวงสุวรรณเขต ลาว (พระบรมธาตุกระดูกสันหลัง)
๓. พระธาตุหอแพ เวียงจันทร์ ลาว (พระเขี้ยวฝาง ๔ องค์)
๔. พระธาตุจอมเขามณีรัตน์ บ.ห้วยทรายเหนือ เมืองห้วยทราย บ่อแก้ว ลาว
๕. พระธาตุวัดสุวรรณผ้าคำ บ.ตีนธาตุ เมืองห้วยทราย บ่อแก้ว ลาว
(พระเกศาธาตุ, ผ้าทองคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สรงน้ำ)

๖. พระธาตุจอมสิงห์ บ.บางขวาง เมืองสิงห์ ลาว (พระเกศาธาตุ)
๗. พระธาตุเชียงทิม บ.ตีนธาตุ เมืองสิงห์ ลาว (พระบรมธาตุส่วนคอ, เอ็นบ่า, หินลับมีด, แท่นฉันภัตตาหาร)
๘. พระธาตุปุ้มปุ๊ก เมืองหลวง เมืองหลวงน้ำทา ลาว (พระบรมธาตุส่วนก้นกบ)
๙. พระธาตุชัยมงคลรัตนมิ่งเมือง บ.หว่านน้อย เมืองอุดมชัย อุดมชัย ลาว
๑๐. วัดพระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง ลาว

กลับหน้าแรก